در این آموزش نحوه اعمال ضابطه بند 10-3-11-2 برای طراحی ظرفیت تیر های قاب های مهاربندی همگراِی ویژه در ETABS 2016 نشان داده شده است.
طبق مبحث دهم داریم:
در قاب مهاربندی شده همگرای ویژهمقاومت طراحی تیرها، ستونها و اتصالات آنها نباید از نیروهای ناشی از تحلیل های زیر کوچکتر در نظر گرفته شود:
الف) تحلیلی که در آن فرض شود نیروی مهاربند کششی RyFyAg و نیروی مهاربند فشاری برابر 1.14FcreAg باشد.
ب) تحلیلی که در آن فرض شود نیروی مهاربند کششی RyFyAg و نیروی مهاربند فشاری برابر 0.3×1.14FcreAg باشد.
دو عبارت بالا فقط در ظرفیت نیروی فشاری مهاربند به میزان 0.3 با هم اختلاف دارند. حالت (الف) وقتی که تصویر برآیند نیروهای مهاربندهای کششی و فشاری همراستا باشند، حاکم بوده و حالت (ب) وقتی که تصویر برآیند نیروهای مهاربندی کششی و فشاری همراستا نباشند، حاکم بوده و اثر بیشتر خواهد داشت. برای دیدن جزئیات بیشتر می‌توانید به فصل طراحی مهاربندهای همگرا در کتاب اینجانب تحت عنوان “تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی با استفاده از روش حالات حدی” مراجعه نمایید. نکته مهم آنکه برنامه ETABS در حال حاضر قادر به اعمال این ضابطه در مدل نبود و این بند بایستی یا بصورت دستی کنترل شود یا اینکه با استفاده از ترفندی، اثر این نیروها در نرم‌افزار اعمال گردد. در این آموزش نحوه اعمال این ضابطه در نرم‌افزار ETABS 2016 نشان داده شده است.