گاهی اوقات در مدلسازی سازه‌ها، شروع تعدادی از ستون‌ها از ترازی متفاوت نسبت به سایر ستون‌ها است. این مورد معمولا در سازه‌هایی که بر روی دامنه شیبدار احداث می‌شوند و یا اینکه بخشی از سازه دارای زیرزمین نیست، ایجاد می‌گردد. در صورتی اختلاف تراز ایجاد شده برای این دو بخش ناچیز باشد، توصیه می‌شود، ستون‌های بخش بالایی را به تراز پایینتر منتقل نمایید تا تراز روی پی در تمام نقاط یکسان باشد. لیکن در برخی حالات این اختلاف زیاد بوده و این امکان وجود ندارد. در این حالت مدلسازی پای ستون‌ها بایستی در دو تراز جداگانه صورت گیرد. گره‌های نقشی اساسی در یک مدل را بازی می‌کنند. تمام اجزای مدل توسط گره‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند. یک سازه توسط گره‌هایی به زمین و یا به فنرهای مورد نظر متصل می‌شود. بارهای متمرکز (بارهای نقطه‌ای) بایستی به یک گره منتقل شوند. جرم‌های متمرکز شده در تراز طبقات را می‌توان در یک گره متصور نمود. هرچه تعدادگره‌های یک سازه بیشتر باشد، دقت حل بالاتر رفته ولیکن از سرعت آن کاسته می‌شود. در هنگام ترسیم تیرها، ستون‌ها و یا دیوارهای برشی، گره‌های آن توسط خود برنامه بصورت اتوماتیک تولید می‌شود و کاربر می‌تواند در صورت نیاز گره‌های اضافی تولید کند. هر گره برای خود 6 درجه آزادی دارد که از این تعداد، 3 درجه آزادی انتقالی و 3 درجه آزادی دورانی هستند. در این آموزش نحوه مدلسازی ستون‌ها با دو سطح شروع در برنامه ETABS 2016 نشان داده شده است.