بصورت پیش‌فرض در نرم‌افزار ETABS، مدلسازی قاب‌ها و دیوارها از مرکز به مرکز المان‌ها صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در حین ترسیم دیوار برشی، برنامه آن را در میان‌تار ستون تا ستون دیگری ترسیم می‌کند. در برخی موارد (بخصوص در لبه‌های کناری پلان) صفحه دیوار با یک سمت ستون‌ها هم‌باد شده و در عمل یک خروج از مرکزیتی برای دیوار ایجاد می‌شود. برای مدل‌های کوچک تاثیر این خروج از مرکزیت چندان نیست ولی برای افزایش دقت، با استفاده از امکانات نرم‌افزار ETABS می‌توان اثر این خروج از مرکزیت را در تحلیل و طراحی آن دیوار دید. با استفاده از مسیر Assign menu > Shell > Insertion Point قادر به اختصاص خروج از مرکزیت قرار گیری المان‌های سطحی انتخاب شده در صفحه قاب، خواهید بود. برای این منظور ابتدا دیوار را انتخاب و از مسیر فوق اقدام نمایید. از بخش Cardinal Point (نقطه مرجع) گزینه Top را انتخاب کنید. از قسمت Joint Offset Options گزینه Joint Offsets Specified Point-By-Point from Cardinal Point را انتخاب نمایید. در بخش Coordinate System می‌توانید مشخص کنید جابجایی در امتداد محورهای محلی باشد یا کلی Global و در بخش Joint offset in مقدار جابجایی را بر حسب واحد برنامه وارد نمایید. توجه شود، اگر می‌خواهید اثر این خروج از مرکزیت در تغییر سختی سازه لحاظ شود، بایستی حتما تیک گزینه Do not transform shell stiffness for offsets from centroid for non-P/T floors برداشته شود. در ویدئوی زیر این مورد بصورت کوتاه آموزش داده شده است.