مدلسازی چند سازه با مشخصات مستقل در کنار هم توسط نرم‌افزار ETABS 2016

/
در ایتبس 2016 قابلیتی قرار داده شده تحت عنوان Multiple Towers که با استفاده از آن می‌توانید چند سازه را در کنار هم یا با فاصله دلخواه مدلسازی نمایید.

جابجایی یک ستون یا یک نقطه به تنهایی به همراه موضوعات مدلسازی شده متصل به آن گره در ETABS 2016

/
یک راهکار ساده برای جابجایی المان‌ها (مثلا یک ستون) بطوری که بقیه اجزای مدلسازی شده متصل به آن نیز حرکت داده شوند، استفاده از دستور Move Joints/Frames/Shells است.

اعمال تغییرات در مدل تحلیل شده و در محیط برنامه ETABS 2015 بدون باز کردن قفل برنامه

/
با استفاده از مسیر Analyze menu > Model Alive و با فعال نمود آن، تغییرات ایجاد شده در مدل (مثلا حذف یک عضو) نیاز به باز کردن قفل نداشته و تغییرات بر روی مدل بطور خودکار اعمال می‌شوند

نحوه محاسبه جرم گره‌ای بصورت دستی و کنترل آن در برنامه SAP2000

/
در حین تحلیل جرم های سازه بین گره های آن توزیع میشود

استخراج ماتریس جرم و سختی سازه در برنامه SAP2000

/
تحلیل دینامیکی ساز‌ه‌ها مبتنی بر تعیین ماتریس‌های جرم، میرای و سختی سیستم است.

اثر کاهش سختی قاب در روش مستقیم و اثر آن بر روی دوره تناوب سازه

/
در تحلیل به روش مستقیم، سختی اعضا کاهش داده شده که این موضوع باعث افزایش دوره تناوب و دریفت‌ها خواهد شد.

اثر مدلسازی چشمه اتصال در پاسخ سازه و در نرم‌افزار ETABS

/
طبق بند 3-1-6 استاندارد 2800، مدل رياضي كه براي تحليل سازه در نظر گرفته مي‌شـود، بايـد تـا حـد امكـان نمايانگر وضعيت سازه به لحاظ توزيع جرم و سختي باشد.

اثر مشبندی بر رفتار کلی سازه و قابلیت برنامه ETABS در حین مشبندیهای نادرست

/
برنامه ETABS برای مواردی که گره‌های المان‌های مدل در یک نقطه قرار نگرفته باشد، چاره اندیشی نموده و توسط قابلیتی در نرم‌افزار پاسخ سازه اصلاح می‌شود.

تنظیمات آیین‌نامه AISC360-10 برای طراحی به روش حالات حدی در برنامه ETABS 2015

/
در این آموزش ویدئویی به صورت کوتاه برخی از تنظیمات آیین نامه ای AISC360-10 نشان داده شده است.

اعمال بار گسترده خطی بر روی المان سطحی که تیر ندارد در ETABS 2016

/
برای اعمال بار گسترده خطی و نقطه ای بر روی یک المان سطحی چند راه را می‌توان پیشنهاد داد