انتقال ترکیب بارهای طراحی از یک فایل به فایل دیگر در برنامه SAP2000

/
در برنامه با استفاده از قابلیت‌های interactive database editing می‌توانید ترکیب بارهای طراحی را از یک فایل به فایل دیگر منتقل نمایید. فرض کنید در مدل A، ترکیب‌بارهای تعریف شده‌ای داریم و می‌خواهیم آنها را به مدل B که در آن مدلسازی سازه و تعریف حالات بار انجام شده منتقل نماییم.

اعمال بار گسترده خطی بصورت تصویر شده با جهت دلخواه در ETABS 2016

/
در نرم‌افزار ETABS نمی‌توان بار گسترده خطی را با زاویه دلخواه نسبت به محور طولی تیر اعمال نمود ولیکن می‌توان یک بار گسترده خطی را به یک المان خطی که با زاویه دلخواه نسبت به محورهای مختصات قرار دارد، بصورت تصویر شده در جهات مختلف اعمال نمود.

ارزیابی نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگونی در برنامه ETABS 2016

/
لنگر واژگونی ناشی از نیروهای جانبی زلزله در تراز زیر شالوده برابر مجمـوع حاصلضـرب نیروی جانبی هر تراز در ارتفاع آن نسبت به تراز زیر شالوده ساختمان است.