در حالتی که ستون توسط بتن پر شود، ستون فولادی نقش قالب بتن را نیز بازی خواهد نمود. در این حالت بتن و فولاد با هم بارهای وارده را تحمل می‌نمایند و ظرفیت مقطع و همچنین مقاومت در برابر کمانش موضعی ستون افزایش خواهد یافت. یکی از مزایای این مقاطع، هزینه پایین بتن در برابر فولاد است. در حالتی که مقطع فولادی توسط بتن محصور شود، می‌تواند محافظت خوبی را در برابر آتش سوزی برای ستون ایجاد نماید.

در حالتی که ستون بصورت پر شده با بتن مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان از مقاطع فولادی مستطیلی، مربعی و دایره‌ای توخالی برای این منظور استفاده نمود. در این ارتباط، بایستی محدودیت‌های زیر در نظر گرفته شوند:

– مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای شکل بتن (fc) برای بتن‌های با وزن مخصوص معمولی نباید از 20 MPa (یا 200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) کمتر و از 70 MPa (یا 700 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) بیشتر و برای بتن‌های سبک نباید از 20 MPa کمتر و از 40 MPa (یا 400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) بیشتر باشد.

تنش تسلیم میلگردها و مقاطع فولادی اعضای با مقطع مرکب نباید از 500 MPa (یا 5000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) تجاوز نماید.

حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برای بال‌ها و جان‌های مقاطع توخالی مستطیلی نورد شده و جعبه‌ای با ضخامت یکنواخت، برای فولاد ST37 حداکثر برابر 144 می‌باشد.

حداکثر نسبت قطر به ضخامت مقاطع توخالی دایره‌ای شکل، برای فولاد ST37 برابر 258 می‌باشد.

مساحت مقطع فولادی باید حداقل یک درصد مساحت کلی مقطع مرکب باشد.

در ویدئوی آموزشی زیر، روند تعریف یک ستون مختلط بصورت پر شده با بتن در برنامه ETABS2015 نشان داده شده است.

برای دیدن ویدئو اینجا کلیک کنید