در کلیپ کوتاه زیر، خطوط منحنی قابل استفاده در برنامه ETABS نشان داده شده است.

برای دیدن فایل PDF مربوط به آشنایی با ترسیم المان های منحنی اینجا کلیک کنید

با انتخاب یک المان قابی و استفاده از مسیر Edit menu > Edit Frames > Modify/Show Frame پنجره Frame Object Type Options ظاهر شده و در آن می‌توانید به اطلاعات المان انتخاب شده دسترسی پیدا نمایید و یا آنها را تغییر دهید. در بخش Frame Object Information، اطلاعات قاب انتخاب شده نشان داده می‌شود. در جعبه Story; Label نام طبقه و نام المان انتخاب شده نمایش داده می‌شود. در جعبه Frame Type نوع قاب نمایش داده می‌شود. در بخش Start Joint Object نام و مختصات گره شروع المان خطی انتخاب شده، نمایش داده می‌شود. در بخش End Joint Object نام  و مختصات گره شروع المان خطی انتخاب شده، نمایش داده می‌شود.

– در صورتی که در بخش Frame Type نوع خط بصورت Straight (مستقیم) انتخاب شده باشد، پارامترهای بیشتری نمایش داده نمی‌شود و تنها مختصات وسط خط نشان داده می‌شود.

– در صورتی که در بخش Frame Type نوع خط بصورت Circular Curve (منحنی دایره‌ای شکل) انتخاب شده باشد، بایستی مختصات مرکز دایره و یا مختصات یک نقطه سوم بر روی منحنی، مشخص شود.

– در صورتی که در بخش Frame Type نوع خط بصورت Multilinear Curve (منحنی چند خطی) انتخاب شده باشد، جعبه‌ای در سمت راست پنجره ظاهر شده که بایستی در آن مختصات نقاط داخلی (IP) برای تشکیل خط را وارد نمایید. نقاط شروع و پایان، شامل این نقاط نمی‌شوند.

– در صورتی که در بخش Frame Type نوع خط بصورت Bezier Curve (منحنی هموار بزیر) انتخاب شده باشد، جعبه‌ای در سمت راست پنجره ظاهر شده که بایستی در آن مختصات نقاط کنترلی داخلی (ICP) برای تشکیل خط را وارد نمایید. نقاط شروع و پایان، شامل این نقاط نمی‌شوند. برنامه بین نقاط کنترلی، یک منحنی درجه هموار درجه سه برازش می‌دهد.

– در صورتی که در بخش Frame Type نوع خط بصورت Spline Curve (منحنی هموار اسپیلاین) انتخاب شده باشد، جعبه‌ای در سمت راست پنجره ظاهر شده که بایستی در آن مختصات نقاط کنترلی داخلی (ICP) برای تشکیل خط را وارد نمایید. نقاط شروع و پایان، شامل این نقاط نمی‌شوند. برنامه بین نقاط کنترلی، یک منحنی درجه هموار درجه سه برازش می‌دهد. همچنین Spline Curve Tension مقدار کشیدگی منحنی را نشان می‌دهد که نبایستی بیشتر از 1 در نظر گرفته شود.

– با زدن دکمه Refresh Window در پایین پنجره می‌توانید تغییرات را مشاهده نمایید.

Curved