دیدن نیروی ایجاد شده در مرکز جرم دیافراگم طبقات در برنامه ETABS 2016

در صورت تعریف دیافراگم در برنامه، توزیع نیروهای جانبی که بصورت خودکار توسط برنامه انجام گیرد، در مرکز جرم هر دیافراگم نیروها قرار داده می‌شوند. جزئیات هر دو روش بطور مختصر در فیلم زیر نمایش داده شده است.

برای دیدن نیروی اعمال شده به دیافراگم‌های اختصاص یافته به المان‌های سطحی، بعد از تحلیل، از مسیر Display menu > Load Assigns > Joint اقدام نمایید. توجه شود که قبل از این کار بایستی به سطوح مدلسازی شده، یک دیافراگم اختصاص داده شده باشد. برای این منظور بعد از انتخاب سطوح افقی مدلسازی شده در برنامه ETABS 2016 از مسیر Assign menu > Shell > Diaphragms اقدام نمایید. در صورتی که بار زلزله بصورت خودکار توسط برنامه توزیع شده باشد، برنامه مقدار نیروهای ایجاد شده (سهمیه هر دیافراگم در تراز مورد نظر) را بصورت گرافیکی در پنجره فعال نمایش می‌دهد. برای تعریف حالت بار زلزله از مسیر Define menu > Load Patterns اقدام نمایید و در آن یک بار زلزله ایجاد کنید. روش دیگر برای دیدن مقدار نیروی هر دیافراگم، دیدن مقدار برش هر طبقه از بار جانبی بوده که در این حالت، می‌توانید از کم کردن مقدار برش هر طبقه از هم، مقدار نیروی جانبی هر طبقه را تعیین نمایید.

analysis