چهار نوع ترک مختلف در ستون‌های سازه‌های بتنی و علت آنها

چهار نوع ترک قطری (diagonal cracks)، ترک افقی (horizontal cracks)، ترک شکافتگی (splitting cracks) و ترک ناشی از خوردگی (corrosion cracks) ممکن است در یک ستون بتنی رخ دهد. ترک‌های ایجاد شده در ستون به دلایل مختلف از جمله طراحی نادرست، بارگذاری زیاد و یا عوامل در حین اجرا باشند. ایجاد ترک در ستون ممکنه باعث ناپایداری، کاهش مقاومت و بد شدن شکل ظاهری آن شود.

1- ترک قطری

این ترک‌ها می‌توانند در هر وجه ستون ایجاد و توسعه داده شوند دلیل این نوع ترک معمولا ظرفیت انتقال بار ناکافی ستون، مقطع ناکافی برای ستون و ناکافی بودن آرماتورهای مقطع باشد. مبحث نهم مقدار آرماتورهای ستون را برای جلوگیری از ترک‌های قطری به 1 درصد محدود می‌کند.

2- ترک‌های افقی

این ترک‌ها معمولا در محل اتصال تیر به ستون و در وجه  دارای تنش کششی وجود دارند. این ترک‌ها باعث کاهش مقاومت برشی و خطر شکست مقطع می‌شوند. ستون‌های با ظرفیت خمشی ناکافی و آرماتور ناچیز در معرض این نوع ترک خوردگی قرار دارند.

3- ترک شکافتگی

این نوع ترک‌ها به صورت کوتاه و موازی با محور قائم ستون ایجاد می‌شوند و معمولا دارای عرض ثابتی نیستند. ستون‌های دارای مقطع با آرماتور کم و کیفیت بتن بد در معرض این نوع ترک قرار دارند

4- ترک ناشی از خوردگی

این نوع ترک خوردگی معمولا در امتداد آرماتورهای ستون رخ داده و معمولا دارای عرض ثابتی هستند. خوردگی آرماتورها و کافی نبودن پیوند بتن و آرماتورهای فولادی، دلیل وقوع این ترک‌ها است. درصورتی‌که اقدامات لازم برای تعمیر چنین ترک‌هایی انجام نشود، این ترک‌ها به‌سرعت گسترش می‌یابند.

منبع: https://theconstructor.org