ترسیم بازشو در دیوار برشی و در محیط برنامه ETABS 2016

طراحی دیوارهای بازشودار یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های طراحی است. طراحی صحیح اجزای مختلف این دیوارها اهمیت زیادی دارد. در فیلم زیر نحوه ترسیم بازشو در دیوار برشی و در محیط برنامه ETABS 2016 نشان داده شده است.

در همه ي سازه‌ها و به خصوص در سازه‌هاي بلند، لازم است سختي مناسب براي مقاومت در مقابل نيروهاي جانبي باد و زلزله فراهم شود. در غير اين صورت ممكن است هنگام اثر بارهاي جانبي، تنش‌هاي بسيار زياد و ارتعاش در اعضاي مختلف ايجاد شود؛ به طوري كه احساس ناراحتي شديد براي ساكنين ساختمان، و يا حتي آسيب هاي جدي براي ساختمان به وجود آورد. سختي جانبي مناسب براي مقاومت در مقابل بارهاي جانبي ممكن است توسط قاب هاي خمشي، ديوارهاي برشي ، و يا تركيب قاب خمشي و ديوار برشي ايجاد شود. علاوه بر تامین سختی، دیوارهای برشی تامین کننده شکل‌پذیری سازه هم هستند. ديوارهاي‌برشي در حقيقت ديوارهاي بتن آرمه‌اي هستند كه از سختي داخل صفحه‌اي بسيار زياد برخودار مي‌باشند. اين ديوارها مشابه يك تير كنسولي قائم و عميق عمل مي‌كنند كه براي ساختمان پايداري جانبي ايجاد نموده و در مقابل برش ها و لنگرهاي خمشي ناشي از بارهاي جانبي مقاومت مي كنند.
دو ديوار برشي مجزا و مجاور را كه به دليل وجود بازشوهاي بزرگ از يك ديگر جدا شده‌اند، مي‌توان به وسيله‌ي اعضاي سازه اي مقاوم در مقابل بارهاي محوري و لنگرهاي خمشي، يه يك ديگر متصل نمود. در اين حالت ديوارهاي برشي متصل شده به يك ديگر ، به نام ” ديوارهاي برشي هم بسته ” يا ” ديوارهاي برشي ممزوج ” و تير رابط به نام ” تير همبند ” يا ” تير پيوند ” خوانده مي‌شود. سختي تركيبي دو ديوار برشي هم بسته از جمع سختي آن دو ديوار به صورت مجزا، بيش‌تر است. همچنین در این دیوارها شکل‌پذیری نیز می‌توان به میزان قابل ملاحظه‌ای بیشتر از دیوارهای ساده باشد.