روند بدست آوردن طیف پاسخ در برنامه SeismoSignal

در حین وقوع زلزله، شتاب زلزله توسط دستگا‌ه‌های شتابنگاشت موجود در نواحی اطراف مرکز زلزله، ثبت می‌شود. در حین زلزله سه مولفه انتقالی آن به ثبت می‌رسد که دو مولفه افقی و یک مولفه قائم می‌باشد. با استفاده از هر یک از این مولفه‌ها، می‌توان طیف آن را ترسیم نمود. طیف پاسخ، نموداری از حداکثر پاسخ‌های (شتاب، سرعت و یا جابجایی) یک سری سیستم یک درجه آزادی با دوره‌های تناوب مختلف، و میرایی مشخص در برابر یک رکورد زلزله می‌باشد. در واقع یک رکورد موجود به یک سیستم یک درجه آزادی زده شده و مقدار حداکثر پاسخ سیستم محاسبه می‌شود. دوباره با ثابت نگه داشتن مقدار میرایی و تغییر دوره تناوب سیستم، این آزمایش تکرار می‌شود تا طیفی از حداکثر پاسخ‌ها بدست آید. از بهم پیوستن این نقاط، نمودار طیف پاسخ حاصل می‌شود. برای استفاده در طراحی لرزه‌ای اغلب سازه‌ها، داشتن حداکثر پاسخ، پارامتر مطلوبی است. این عمل را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری انجام داد. برای بدست آوردن طیف پاسخ ارتجاعی، معمولاً از انتگرال دیوهامل استفاده می‌شود.

انتگرال دیوهامل روش عمومی برای محاسبه پاسخ سیستم یک درجه آزادی خطی به نیروی دینامیکی دلخواه است. با توجه به اینکه این روش بر اساس استفاده از اصل جمع آثار قوا حاصل شده است، کاربرد آن محدود به سیستم‌های خطی است. بنابراین از این روش نمی‌توان برای سیستم‌های سازه‌ای که تحت تغییرشکل‌های بزرگتر از حد ارتجاعی قرار می‌گیرند استفاده نمود.

طیف تغییر شکل، اطلاعات لازم را برای محاسبه تغییر شکل‌ها و نیروهای داخلی حداکثر فراهم می‌کند. طیف‌های پاسخ شبه سرعت و شبه شتاب از آن جهت مورد بحث قرار می‌گیرند که در مطالعه مشخصه‌های طیف پاسخ و ساخت طیف طرح و مربوط کردن علم دینامیک سازه‌ها به آیین نامه‌های محاسباتی مفید می‌باشند.

برنامه SeismiSignal نرم‌افزاری ساده با محیط گرافیکی کاربر پسند دارد که با استفاده از آن براحتی می‌توانید طیف پاسخ یک زلزله را بدست آورید. برای دیدن کلیپ آموزشی این مورد لینک زیر را کلیک کنید: