مدلسازي المان Gap در برنامه SAP براي ديدن اثر برخورد سازه

از دیگر اعضای موجود در برنامه برای مدل‌سازی‌ رفتارهای خاص برخی سازه‌ها یا ادوات کنترلی، عضو رابط (Link Element) بین دو گره و عضو تکیه‌گاهی (Support Element) در یک نقطه برای اتصال عضو به زمین یا تکیه‌گاه است. هر دو عضو یاد شده دارای خواص یکسانی هستند و بر حسب نوع تحلیل، می‌توانند دارای رفتار خطی، غیرخطی و یا وابسته به فرکانس باشند. در صورت استفاده از این عضو‌ها در تحلیل استاتیکی خطی، مانند یک عضو قابی عمل نموده و سختی آن‌ها در طول تحلیل ثابت می‌ماند. این عضو‌ها دارای 6 درجه آزادی بوده و می‌توانند در امتداد هر یک از درجات آزادی، خواص مختلفی داشته باشند. انواع رفتار غیرخطی که با استفاده از این عضو‌ها قابل مدل‌سازی است، عبارتند از: میراگر ویسکوالاستیک (Viscoelastic Damper)، بادخور (Gap) برای رفتار صرفا فشاری و یا ضربه بین سازه‌ها، قلاب (Hook) برای رفتار صرفا کششی، الاستیسیته چندخطی تک محوره (Multi-Linear Uniaxial Elasticity) پلاستیسیته تک محوره (Uniaxial Plasticity)، پلاستیسیته چند خطی تک محوره (Multi-Linear Uniaxial Plasticity) با رفتارهای هیسترتیک (چرخه‌ای) مختلف شامل کینماتیک (Kinematic)، تاکدا (Takeda) و پیوت (Pivot)، جداساز لرزه‌ای پایه با پلاستیسیته دومحوره (Biaxial-Plasticity Base Isolator) و جداساز پایه اصطکاکی پاندولی (Friction-Pendulum Base Isolator).

در این آموزش نحوه استفاده از المان Gap در برنامه SAP2000 نشان داده شده است.