ایجاد خروج از مرکزیت برای دیوار در محیط برنامه ETABS 2016

برای دیوارها به مانند المان‌های تیر نیز می‌توانید خروج از مرکزیت تعریف نمایید. برای این منظور بایستی بعد از انتخاب دیوار مورد نظر، از مسیر Assign menu > Shell > Insertion Point اقدام نمایید. نقطه مرجع یا به عبارتی Cardinal Point نقطه‌ای است که تمام خروج از مرکزیت نسبت به آن سنجیده می‌شود. برای دیوارها نقاط بالا، میانه و پایین دیوار قابل انتخاب است. در بخش Joint Offset Options گزینه‌های مربوط به انتقال گره‌ها موجود است. لیکن بطور کلی جابجایی و ایجاد خروج از مرکزیت برای دیوار در اغلب موارد چندان مهم نبوده و قابل صرف نظر کردن است.

معمولا تغییر ابعاد ستون در طبقات و کاهش ابعاد ستون بالایی از یک سمت ستون (و نه از مرکز) چندان مهم نیست ولیکن در صورتی که بخواهید این اثر را در نظر بگیرید، برنامه ETABS این قابلیت را دارد. در ETABS می‌توانید این خروج از مرکزیت بار را با انتخاب تیر مورد نظر و استفاده از مسیر Assign menu > Frame > Insertion Point، انجام دهید. بعد از اجرای دستور، کادر Frame Assignment –  Insertion Point ظاهر شده و در بخش Cardinal Point می‌توانید نقطه‌ای از تیر که خروج از مرکزیت نسبت به آن سنجیده می‌شود را انتخاب کنید. در بخش Frame Joint Offsets from Cardinal Point می‌تواند خروج از مرکزیت را نسبت به محورهای اصلی یا محلی تعیین و مقدار آن را وارد نمایید. تیک Do not transform frame stiffness for offsets from centroid for non P/T floors را بردارید تا سختی قاب متناسب با حالت خروج از مرکزیت تیر اصلاح شود. در صورت تیک خوردن این گزینه خروج از مرکزیت اثری بر تحلیل نداشته و تنها بصورت گرافیکی نمایش داده می‌شود. طبق بند 9-23-3-1-1-2 مبحث نهم، برون محوری هر عضو خمشی نسبت به ستونی که با آن قاب تشکیل می‌دهد، نباید از یک چهارم عرض مقطع ستون بیشتر باشد. مثلا اگر ستون 40*40 باشد، حداکثر خروج از مرکزیت می‌تواند 10 سانتیمتر باشد.

در ویدئوی زیر این مورد بطور خلاصه نشان داده شده است.