نحوه نمایش موقعیت پنجره فعال، در سایر نماهای سازه در برنامه ETABS 18

با استفاده از مسیر Options menu > Show Bounding Plane مشخص می‌کنید که آیا نام محدوده قرار گیری پلان در پنجره‌های دیگر نمایش داده شود یا خیر. به عنوان مثال وقتی پنجره فعال در نمای پلان طبقه دوم یک ساختمان باشد، در پنجره سه بعدی و در محدوده پلان طبقه دوم، یک صفحه فیروزه‌ای نشان داده می‌شود.

در جدول زیر، نحوه نمایش این محدوده برای پنجره‌های فعال مختلف نشان داده شده است.

نحوه نمایش محدوده نمایش

پنجره فعال

پنجره های غیرفعال دیگر

محدوده صفحه نمایش داده میشود؟

پلان

پلان

خیر

نما

خیر

سه بعدی

بله

نما

پلان

بله

نما

خیر

سه بعدی

بله

سه بعدی

پلان

خیر

نما

بله

سه بعدی

خیر

همچنین در آموزش زیر این مورد بصورت مختصر و کوتاه نشان داده شده است.