انتقال ترکیب بارهای ایجاد شده شده در یک فایل SAFE 2016 به فایل دیگر

در یک فایل SAFE برای طراحی پی بطور کلی دو نوع ترکیب بار مورد استفاده قرار میگیرد. ترکیب بارهای طراحی بصورت زیر می‌باشند:

1.4D
1.2D + 1.6L + 0.5(Lr or S or R)
1.2D + 1.6(Lr or S or R) + (L or 0.5W)
1.2D + 1.0W + L + 0.5(Lr or S or R)
1.2D + 1.0E + L + 0.2S
0.9D + 1.0W
0.9D + 1.0E

که در این بین، ترکیب بار 5 و 7  شامل بار زلزله هستند. اگر به مبحث بند 6-2-3-4 هم مراجعه کنید ترکیب بارهای تنش مجاز بصورت زیر است:

D
D + L
D + (Lr or S or R)
D + 0.75L + 0.75(Lr or S or R)
D + (0.6*1.4 W or 0.7E)
D + 0.75L + 0.75(0.6*1.4 W) + 0.75(Lr or S or R)
D + 0.75L + 0.75(0.7E) + 0.75S
0.6D + 0.6*1.4 W
0.6D + 0.7E

در صورتی که پی قادر به تحمل این کششی ایجاد شده باشد، مشکلی نیست. در این حالت برنامه طراحی پی قادر به حذف کشش خاک باشد. در SAFE 2016 برای این منظور باید ترکیب بارهای طراحی بصورت غیرخطی در بیایند. برای این منظور باید از مسیر Define menu > Convert Combinations to Nonlinear Uplift Cases نسبت به غیرخطی کردن آنها اقدام شود. در برنامه SAFE 2016 بهترین راه برای انتقال ترکیب بارها، ساختن آنها در فایل ETABS است که بعد از Export به SAFE منتقل میشوند. لیکن در صورت نیاز میتوانید مطابق با روندی که در این آموزش نشان داده شده، ترکیب بارهای ایجاد شده در یک فایل را به فایل دیگر منتقل نمایید. برای اینکار بایستی در فایل SAFE از مسیر Edit menu > Interactive Database Editing در فایل اصلی اقدام نموده و در برگه ترکیب بارها، آنها را انتخاب و در فایل مقصد، باز از همین مسیر اقدام نموده و ترکیب بارهای کپی شده در آن قرار دهید. روند این کار در این آموزش نشان داده شده است.