اعمال بار گسترده خطی بر روی المان سطحی که تیر ندارد در ETABS 2016

برای اعمال بار گسترده خطی و نقطه ای بر روی یک المان سطحی چند راه زیر را می‌توان پیشنهاد داد:

1- در صورتی که بخواهیم بارهای متمرکزی بر روی المان سطحی المان نمایید، آن را مشبندی نموده (از مسیر Edit > Mesh Areas) و در محل مش‌های ایجاد شده، بارهای نقطه‌ای را اعمال می‌نماییم. برای این کار باید گره‌های ایجاد شده در حین مشبندی را انتخاب و از مسیر Assign > Point Load بارهای نقطه‌ای را اعمال می‌نمایید. توجه شود که نوع المان سطحی در این حالت باید Shell باشد. در غیر استفاده از المان Membrane به سبب نداشتن رفتار خارج از صفحه، برنامه خطای عددی می‌دهد.

2- برای اعمال بار گسترده خطی، می‌توان در جایی که می‌خواهیم بار گسترده را اعمال نمایید و تیری وجود ندارد (مثل لبه بالکن‌های سازه) یک المان از نوع None ایجاد نموده و بارهای گسترده خطی را بر آن اعمال می‌نمایید. انتقال بارها در دو انتهای المان خطی مدل شده که دارای هیچ مقطعی نیست صورت می‌گیرد.

3- برای اعمال بار گسترده خطی، می‌توان در جایی که می‌خواهیم بار گسترده را اعمال نمایید تیر با مقطع ضعیف (مثل یک مقطع مربعی با ابعاد 10 در 10 سانتیمتر) ایجاد و بر روی آن بار اعمال نمود. این مقطع دارای مقطع قابی بوده ولی به خاطر کوچک بودن ابعاد مشارکتی در سختی جانبی نخواهد داشت. در این حالت می‌توان بارهای گسترده خطی غیر یکنواخت نیز اعمال نمود. در کلیپ زیر این مورد نشان داده شده است.