تنظیمات آیین‌نامه AISC360-10 برای طراحی به روش حالات حدی در برنامه ETABS 2015

در صورتی که در برنامه ETABS از آیین‌نامه AISC360-10 استفاده نموده باشید، برنامه کنترل فشردگی لرزه‌ای را طبق جدول 10-3-4-1 برای مقاطع باکس انجام می‌دهد و البته بایستی به چند نکته توجه داشت:

1- اگر مقطع باکس را از نوع General یا SD تعریف نموده باشید، برنامه قادر به کنترل فشردگی نیست.

2- کنترل فشردگی لرزه‌ای برای ترکیب باری که شامل بار زلزله باشد، انجام می‌شود. یعنی مثلا اگر در پروژه نیروی زلزله تعریف نکرده باشید، برای آن کنترل لرزه‌ای صورت نمی‌گیرد.

3- برنامه برای تعیین λhd ستون‌های باکس در قاب خمشی ویژه از رابطه 0.6(E/Fy)^0.5 استفاده می‌کند.این مورد در تبصره 2 از جدول 10-3-4-1 مبحث دهم نیز ذکر شده است.

4- برنامه مقاطع باکس را HSS تشخیص داده و در صورتی که در تنظیمات طراحی از مسیر Design menu > Steel Frame Design > View/Revise Preferences گزینه Reduce HSS Thickness? را در حالت No قرار نداده باشید، برنامه ضخامت مقاطع باکس را در عدد 0.93 ضرب نموده و کنترل فشردگی محافظه کارانه خواهد شد. پس بنابراین در این مسیر گزینه را به No تبدیل نمایید.

در آموزش زیر تنظیمات آیین‌نامه AISC360-10 در برنامه ETABS 2015 نشان داده شده است.