اثر مشبندی بر رفتار کلی سازه و قابلیت برنامه ETABS در حین مشبندی‌های نادرست

در تحليل سازه­ها به کمک رايانه ، مهمترين قسمت عمليات محاسباتی شامل حل دستگاه معادلات حاکم بر سازه می­باشد. اين دستگاه معادلات ممکن است خطی يا غير خطی باشد که اين موضوع را رفتار مصالح و شرايط هندسی و نيز مرتبه­ی دقت در تحليل تعيين می­کند. برای تحلیل سازه نیاز است سازه مش‌بندی شود. ابعاد مش‌ها و نوع آنها به میزان زیادی بر پاسخ اصلی سازه موثر است. بهتر است گره‌های مروبوط به مش‌ها در یک نقطه قرار گیرند. برنامه ETABS برای مواردی که گره‌های المان‌های مدل در یک نقطه قرار نگرفته باشد، چاره اندیشی نموده و توسط قابلیتی در نرم‌افزار پاسخ سازه اصلاح می‌شود. در فیلم کوتاه زیر، اثر مشبندی بر رفتار کلی سازه و قابلیت برنامه ETABS در حین مشبندی‌های نادرست با ذکر یک مثال نشان داده شده است.