اثر کاهش سختی قاب در روش مستقیم و اثر آن بر روی دوره تناوب سازه

در تحلیل به روش مستقیم، سختی اعضا کاهش داده شده که این موضوع باعث افزایش دوره تناوب و دریفت‌ها خواهد شد. این کاهش سختی در کنترل جابجایی طبقات نیازی نیست و بایستی با مدل بدون کاهش سختی این کنترل صورت گیرد. در ETABS 9 این کاهش سختی به سازه زده شده ولیکن برای اینکه اعمال کاهش سختی خنثی شود، بعد از تغییر آیین‌نامه باید یک بار بر روی دکمه طراحی زده شود (یکبار سازه مجدد با آیین‌نامه جدید طراحی شود) تا اعمال سختی اعضا به حالت اولیه برگردد. توجه شود که نتایج طراحی این گام ملاک نبوده و صرفا برای اصلاح سختی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

For the initial analysis, no reduction factors are used. However, as soon as a design is run the reduction factors are used and remain in the model.

در روش مستقیم، برای تعیین دوره تناوب سازه، بایستی آیین‌نامه طراحی را تغییر داده (مثلا AISC89-ASD را انتخاب نمایید) و یک بار نیز مدل جدید را طراحی نمایید تا سختی اعمال شده به مقاطع به حالت اولیه برگردد. برای این منظور بهتر است، یک فایل Save as گرفته و در آن فایل این مراحل را طی نمایید. راهنمای برنامه ETABS:

Reduction factors to section EI and EA are automatically applied by the program if the DAM Tau-b variable or Tau-b fixed option is selected. For the initial analysis, no reduction factors are used. However, as soon as a design is run the reduction factors are used and remain in the model. This means that the first time the model is analyzed and designed, users must iterate between design and analysis at least one additional time. Thereafter, both analysis and design will have reduction factors applied automatically.