هشدار در مورد اعمال ترکیب بار تشدیدیافته در ترکیب بارهای شامل اثرات متعامد نیروی زلزله، بصورت خودکار توسط برنامه ETABS

در آیین‌نامه AISC360-10 ترکیب بارهای طراحی براساس آیین‌نامه ASCE ایجاد می‌شوند. این ترکیب بارها برای حالت‌های متعارف بارگذاری شامل، بار مرده، زنده، زلزله استاتیکی، زلزله طیفی، بارهای خیالی  و بارهای باد ساخته می‌شوند. برنامه بطور خودکار قادر به اعمال اثرات لرزه‌ای شامل ضریب افزونگی سازه است (ASCE 12.4.3). ترکیب بارهای تشدید یافته بطور خودکار توسط برنامه بصورت زیر ایجاد می‌شوند.

The program automatically considers seismic load effects, including overstrength factors (ASCE 12.4.3), as special load combinations that are created automatically from each load combination, involving seismic loads.

Ehm=Omega0QE

Ev=0.2Sds*D

که رابطه فوق Omega0 ضریب اضافه مقاومت (جدول 10-3-2-2 مبحث دهم و یا در ASCE 7-05، جدول 12.2-1 را ببینید)، SDS شتاب طیفی در دوره تناوب کوتاه براساس تعریف جدوال  12.2-1 آیین‌نامه ASCE7-10 است. بدین ترتیب ترکیب‌های بارگذاری لرزه‌ای برای روش حالات حدی بصورت زیر است:

(0.9 – 0.2SDS)DL + Omega0QE
(1.2 – 0.2SDS)DL + Omega0QE + 1.0LL

در حالتی که ترکیب بارهای تشدید یافته داشته باشید بایستی به اثراتی که این مورد با تشدید یافته شدن در طراحی ستون‌ها برنامه بکار می‌گیرد دقت نمایید. در فیلم زیر این مورد نشان داده شده است. در صورتی که طراح به این مورد توجه نداشته باشد، منجر به یک طرح غیر اقتصادی می‌شود.