مدلسازی سقف با پخش بار یکطرفه در برنامه SAP2000 (برای مدلسازی سقف تیرچه بلوک)

از المان Shell برای مدلسازی رفتار درون صفحه و برون صفحه موضوعات صفحه‌ای، استفاده می‌شود. از این المان می‌توان بصورت دو یا سه بعدی استفاده نمود. مصالح استفاده شده در این المان را می‌توان بصورت همگن یا لایه‌ای تعریف نمود. تعریف مقطع بصورت لایه لایه، در تحلیل غیرارتجاعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برنامه قادر است دیوارهای برشی را تحلیل و طراحی نمایید. المان‌های صفحه‌ای می‌توانند دارای 3 یا 4 گره باشند. برای تعریف مصالح، اعمال بارهای روی آنها و گرفتن خروجی از آنها، هر یک از موضوعات پوسته‌ای دارای محور محلی جداگانه‌ای هستند. بخش‌هایی از یک سازه که با این المان می‌توان مدلسازی نمود، عبارتند از: کف‌ها (Floor systems)، دیوارها (Wall systems) و پوسته‌های سه بعدی منحنی شده (Three-dimensional curved shells) به مانند مخازن آب. دو فرمول‌بندی همگن (Homogenous) و لایه بندی شده (Layered) در برنامه وجود دارد. در برنامه فرمول‌بندی صفحات ضخیم (Thick-plate) برای تغییرشکل‌های برشی با استفاده از تئوری میندلن-رزینر (Mindlin/Reissner) و برای صفحات نازک (Thin-plate) براساس تئوری کیروشفت (Kirchhoff) تعیین می‌شود. در حالت همگن می‌توان برای المان پوسته رفتار صرفا غشایی (Pure-membrane) یا صرفا خمشی (Pure-plate) و یا رفتار توام دورن صفحه و برون صفحه (Full-shell) تعریف نمود.

در حالتی که در برنامه SAP2000 بخواهیم یک سقف با پخش بار یکطرفه باشد در این حالت می‌توان از ترفند نشان داده شده در کلیپ زیر استفاده نمود. برای دیدن نحوه استخراج ماتریس جرم و سختی سازه در برنامه SAP2000 اینجا کلیک کنید.