انتقال ترکیب بارهای طراحی از یک فایل به فایل دیگر در برنامه SAP2000

در برنامه با استفاده از قابلیت‌های interactive database editing می‌توانید ترکیب بارهای طراحی را از یک فایل به فایل دیگر منتقل نمایید. فرض کنید در مدل A، ترکیب‌بارهای تعریف شده‌ای داریم و می‌خواهیم آنها را به مدل B که در آن مدلسازی سازه و تعریف حالات بار انجام شده منتقل نماییم. به صورت زیر می‌توان ترکیب بارهای طراحی را از یک مدل به مدل دیگر انتقال داد:

با استفاده از مسیر Edit > Interactive Database Editing > Model Definition > Load Pattern Definitions > Response Combinations > Table: Combination Definitions ترکیب‌بارهای موجود در مدل A را به Excel کپی نمایید.

حال به مدل B رفته و به همان مسیر باز شده در مدل A مراجعه نمایید. در صورتی که مسیر نشان داده نمی‌شود تیک گزینه Expose All Input Tables را بزنید. موارد کپی شده در جدول مدل B بچسبانید. تغییرات را ذخیره نمایید تا در مدل جدید اعمال گردد. حال از مسیر Define menu > Load Combinations می‌توانید ترکیب بارهای جدید آورده شده به مدل را مشاهده نمایید. استفاده از این روش در فایل ویدئویی زیر نشان داده شده است. مراحل کار قبلا مورد صحت سنجی قرار گرفته و برنامه SAP2000 در تمام نسخه‌ها بخوبی با این روش کار می‌کند.