/
در این نوشتار اصول طراحی دیافراگم های بتنی شرح داده شده است