جزوه بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و کاربرد در برنامه SAP2000

در این صفحه می‌‌توانید جزوه بهسازی لرزه‌ای سازه‌های موجود اینجانب را دانلود نمایید. برای دانلود جزوه اینجا کلیک نمایید. این جزوه تا هنوز کامل نیست و سعی خواهم کرد در کمترین زمان به همراه مثال‌های عددی بیشتر آن را کامل کنم.

برای یک سازه موجود با عملکرد ضعیف لرزه‌ای آیا بهتر نیست، با تخریب آن، یک سازه جدید با عملکرد بالای لرزه‌ای بسازیم؟

تفاوت‌های اساسی بین بهسازی یک ساختمان موجود و طراحی یک سازه جدید وجود دارد؟

نشریه 360 چیست؟

در این دستورالعمل مبانی و ضوابط ارزیابی ساختمان‌های موجود و یا بهسازی شده براي سطح عملکرد مورد نظر یا بهبود عملکرد آنها در برابر بارهاي لرزه‌ای ارائه شده است. اصول ارزیابی و مراحل بهسازی لرزه‌ای برای رسیدن به سطح عملکرد مورد نظر نیز در این دستورالعمل ارائه شده است. ویرایش 92 نشریه 360، عمدتاً براساس ASCE41-13 نوشته شده است.

ASCE41-17

Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings

This standard for the Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings, referred to herein as “this standard,” specifies nationally applicable provisions for the seismic evaluation and retrofit of buildings. Seismic evaluation is defined as an approved process or methodology of evaluating deficiencies in a building that prevent the building from achieving a selected Performance Objective. Seismic retrofit is defined in this standard as the design of measures to improve the seismic performance of structural or nonstructural components of a building by correcting deficiencies identified in a seismic evaluation relative to a selected Performance Objective.