اثر ضریب k در توزیع نیروی جانبی زلزله در نرم‌افزار ETABS

در ETABS برای توان h در رابطه توزیع نیروی جانبی یا همان k رابطه‌ای گرفته نمی‌شود. طبق آیین‌نامه ASCE7-10 داریم:

k = an exponent related to the structure period as follows:

for structures having a period of 0.5 s or less, k = 1

for structures having a period of 2.5 s or more, k = 2

for structures having a period between 0.5 and 2.5 s, k shall be 2 or shall be determined by linear interpolation between 1 and 2

وقتی در ETABS بخواهید مقدار ضریب زلزله را معرفی نموده و بارهای زلزله جانبی بصورت User Defined Seismic Loads وارد شوند، طبق راهنمای ETABS این توان k یک عددی است که توسط کاربر وارد می‌شود به عنوان توان h در رابطه در نظر گرفته می‌شود:

k = A user-defined exponent.

در صورتی که از آیین‌نامه‌های دیگر برای توزیع بارهای جانبی نیز استفاده شود، مقدار k دارای همان تعریفی است، که در 2800 گفته شده است:

K= Exponent applied to building height. The value of k depends on the value of the building period, T, used to determine the base shear. If T ≤ 0.5 second, k = 1. If T ≥ 2.5 seconds, k = 2. If 0.5 second < T < 2.5 seconds, k is linearly interpolated between 1 and 2.

در این فیلم آموزشی اثر ضریب k در توزیع نیروی زلزله نشان داده شده است.