اثر مدلسازی چشمه اتصال در پاسخ سازه و در نرم‌افزار ETABS

طبق بند 3-1-6 استاندارد 2800، مدل رياضي كه براي تحليل سازه در نظر گرفته مي‌شـود، بايـد تـا حـد امكـان نمايانگر وضعيت سازه به لحاظ توزيع جرم و سختي باشد. در اين مدل بايد علاوه بر كليه اجزاي مقاوم جانبي، اجزايي كه مقاومت و سختي آنها تأثير قابـل ملاحظـه‌اي در توزيـع نيروها دارند، در نظر گرفته شوند. در ايـن ارتبـاط در سـازه‌هـاي بـتن آرمـه رعايـت اثـر ترك خوردگي اجزا در سختي آنها الزامـي اسـت.

استاندارد 2800 اشاره مستقیمی به مدلسازی چشمه اتصال ندارد و ASCE7-10 برای سازه‌های فولادی، مدلسازی چشمه اتصال (اثر تغییرشکل چشمه اتصال را در مدل، ضروری می‌داند:

12.7.3 Structural Modeling

A mathematical model of the structure shall be constructed for the purpose of determining member forces and structure displacements resulting from applied loads and any imposed displacements or P-delta effects. In addition, the model shall comply with the following:

  1. Stiffness properties of concrete and masonry elements shall consider the effects of cracked sections.
  2. For steel moment frame systems, the contribution of panel zone deformations to overall story drift shall be included.

در بخش b از بند بالا همانطور که هفته شده، برای قاب‌های خمشی فولادی اثر تغییرشکل چشمه اتصال در تغییرشکل قاب در نظر گرفته شود. در ویدئوی زیر این مدلسازی این اثر نشان داده شده است.

مدلسازی این بخش سبب افزایش جابجایی طبقات و افزایش دوره تناوب سیستم می‌شود. در تحلیل‌های دینامیکی می‌تواند باعث کاهش برش پایه نیز گردد. نکته بعدی اینکه در مسیری که شما به آن اشاره دارید، رفتار غیرخطی برای آن در نظر گرفته نشده و تنها اثر تغییرشکل آن در جابجایی قاب در نظر گرفته می‌شود. از نظر اینجانب برای قاب های فولادی خمشی بهتر است این مدلسازی را انجام دهید.