ویدئوی آموزشی نحوه بررسی فشردگی مقاطع فولادی با استفاده از برنامه ETABS

با استفاده از مسیر Define menu > Frame Sections می‌توانید مقاطع فولادی را ایجاد یا از کتابخانه‌های آماده، وارد برنامه کنید. دو حالت کلی Import و Add پیش روی کاربر است. در صورت استفاده از بخش Import، می‌توان از کتابخانه‌های آماده برنامه یا کتابخانه‌های آماده شده توسط کاربر، مقاطعی را وارد نمود ولی در حالت Add باید ابعاد به برنامه داده شده و ایجاد شوند.
در صورت استفاده از I/Wide Flange Section مقطع دارای ابعاد و مشخصات هندسی بوده و شکل آن برای برنامه مشخص است. در اینحالت برنامه قادر به کنترل فشردگی موضعی آن مقطع است. در صورت استفاده از General Section برنامه تنها به مشخصات هندسی آن مقطع (مثل سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع و …) دسترسی داشته اما اطلاعاتی از شکل مقطع وجود ندارد. در این حالت برنامه قادر به کنترل فشردگی مقطع نبوده و استفاده از این مقطع توصیه نمی‌شود. در روابط طراحی AISC360-05 یا AISC360-10، ظرفیت مقطع به میزان فشردگی مقطع وابسته بوده و در صورت استفاده از General Section، طراحی محافظه‌کارانه خواهد بود. همچنین برنامه قادر به کنترل برخی ضوابط لرزه‌ای از جمله کنترل فشردگی لرزه‌ای هم نیست.
در صورتی که در برنامه ETABSاز آیین‌نامه AISC360-10 استفاده نموده باشید، برنامه کنترل فشردگی لرزه‌ای را طبق جدول 10-3-4-1 برای مقاطع باکس انجام می‌دهد و البته بایستی به چند نکته توجه داشت:

اگر مقطع باکس را از نوع General یا SD تعریف کرده باشید، برنامه قادر به کنترل فشردگی نیست.
کنترل فشردگی لرزه‌ای برای ترکیب باری که شامل بار زلزله باشد، انجام می‌شود. یعنی مثلا اگر در پروژه نیروی زلزله تعریف نکرده باشید، برای آن کنترل لرزه‌ای صورت نمی‌گیرد.
برنامه برای تعیین λhd ستون‌های باکس در قاب خمشی ویژه از رابطه 0.6(E/Fy)^0.5 استفاده می‌کند. این مورد در تبصره 2 از جدول 10-3-4-1 مبحث دهم نیز ذکر شده است.
برنامه مقاطع باکس را HSS تشخیص داده و در صورتی که در تنظیماتطراحی از مسیر Design menu > Steel Frame Design > View/Revise Preferences گزینه Reduce HSS Thickness? را در حالت No قرار نداده باشید، برنامه ضخامت مقاطع باکس را در عدد 0.93 ضرب نموده و کنترل فشردگی محافظه کارانه خواهد شد. پس بنابراین در این مسیر گزینه را به No تبدیل نمایید.

در این ویدئوی کوتاه نکاتی در ارتباط با نحوه بررسی فشردگی مقاطع فولادی با استفاده از برنامه ETABS آموزش داده شده است.

برای تهیه آن بر روی افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

تومان3,000