نحوه تقسیم وزن دیوارهای برشی بین طبقات در تعیین وزن‌لرزه‌ای طبقه توسط برنامه ETABS

برنامه ETABS بطور خودکار وزن المان‌های مدلسازی شده را محاسبه نموده و در وزن طبقات منظور می‌کند. در صورتی که از مسیر Define menu > Material Properties مصالحی با وزن و جرم مشخصی تعریف شده باشد و این مصالح در المان‌های سازه‌ای بکار گرفته شده باشد و همچنین در صورتی که از مسیر Define menu > Load Patterns مقدار Self-Weight Multiplier برای بار مرده را برابر یک در نظر گرفته باشید، وزن المان‌های مدلسازی شده به عنوان بار مرده در وزن موثر طبقه در نظر گرفته خواهد شد.

The self-weight of the structure is determined by multiplying the weight per unit volume of each object that has structural properties times the volume of the object. The weight per unit volume is specified in the material properties. Use the edit box to specify what portion of the self-weight is to be included in the load pattern

برای تعیین وزن موثر طبقه بایستی از مسیر Define menu > Mass Source اقدام نموده و مقدار درصد بارهای مشارکت کننده در وزن طبقه مشخص گردد. حال وقتی دیوار برشی مدلسازی می‌کنید، وزن آن دیوار توسط برنامه تعیین شده و بین گره‌های آن دیوار تقسیم می‌شود. در صورتی که حتی دیوار را در میانه مش‌بندی نکرده باشید، وزن آن بین چهار گره گوشه آن تقسیم می‌شود. بنابراین در این حالت نصف وزن دیوار به طبقه پایین و نصف دیگر آن به طبقه بالا خواهد رسید. برای دیدن وزن هر طبقه بایستی بعد از تحلیل سازه از مسیر Analyze menu > Set Load Cases to Run  با استفاده از مسیر Tables > Show Tables اقدام به دیدن وزن هر طبقه نمایید. برای مثالی از این دست، در فیلم تهیه شده، وزن طبقه در دو حالت با و بدون دیوار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در این مثال دو دیوار به طول 5 متر و ضخامت 30 سانتیمتر و ارتفاع 5 متر به یک طبقه اضافه شده و با توجه به چگالی بتن استفاده شده در آنها، وزن دیوار توسط برنامه محاسبه و به طبقات اختصاص داده می‌شود.

در این ویدئوی کوتاه به نحوه تقسیم وزن دیوارهای برشی بین طبقات در تعیین وزن‌لرزه‌ای طبقه توسط برنامه ETABS اشاره شده است.

تومان3,000