نحوه اعمال ضابطه بند 10-3-11-2 برای طراحی ظرفیتی تیرها در قاب‌های مهاربندی همگرا در ETABS 2016

/
در قاب مهاربندی شده همگرای ویژه مقاومت طراحی تیرها، ستونها و اتصالات آنها نباید از نیروهای ناشی از تحلیل های زیر کوچکتر در نظر گرفته شود: الف) تحلیلی که در آن فرض شود نیروی مهاربند کششی RyFyAg و نیروی مهاربند فشاری برابر 1.14FcreAg باشد. ب) تحلیلی که در آن فرض شود نیروی مهاربند کششی RyFyAg و نیروی مهاربند فشاری برابر 0.3x1.14FcreAgباشد.

نحوه اعمال ضابطه بند 10-3-11-2 برای طراحی ظرفیتی ستون‌های قاب‌های مهاربندی همگرا در ETABS 2016

/
در قاب مهاربندی شده همگرای ویژه مقاومت طراحی تیرها، ستونها و اتصالات آنها نباید از نیروهای ناشی از تحلیل های زیر کوچکتر در نظر گرفته شود: الف) تحلیلی که در آن فرض شود نیروی مهاربند کششی RyFyAg و نیروی مهاربند فشاری برابر 1.14FcreAg باشد. ب) تحلیلی که در آن فرض شود نیروی مهاربند کششی RyFyAg و نیروی مهاربند فشاری برابر 0.3x1.14FcreAgباشد.

انتقال مدل های سازه ای پیچیده از برنامه AutoCAD به برنامه SAP2000

/
در اغلب حالات برای مدلسازی یک سازه در برنامه SAP2000، می‌توان بسادگی و بصورت مستقیم آنها را مدلسازی نمود ولیکن در برخی حالات که هندسه مدل دارای پیچیدگی باشد، می‌توان برخی از اجزای مدل را از برنامه اتوکد وارد نمود.

نحوه وارد کردن هندسه پی از برنامه AutoCAD به برنامه SAFE

/
در اغلب حالات برای مدلسازی پی‌ها در برنامه SAFE، می‌توان بسادگی و بصورت مستقیم آنها را مدلسازی نمود ولیکن در برخی حالات که هندسه مدل دارای پیچیدگی باشد، می‌توان برخی از اجزای مدل به مانند خطوط شبکه را از برنامه اتوکد وارد نمود.

نحوه وارد نمودن خطوط شبکه از برنامه AutoCAD به برنامه ETABS جهت ترسیم تیر و ستونها در نقشه های پیچیده

/
در اغلب حالات برای مدلسازی سازه‌ها در برنامه ETABS، می‌توان بسادگی و بصورت مستقیم آنها را مدلسازی نمود ولیکن در برخی حالات که هندسه مدل دارای پیچیدگی باشد، می‌توان برخی از اجزای مدل به مانند خطوط شبکه را برنامه اتوکد وارد نمود.