روند کلی برای انجام یک تحلیل دینامیکی خطی تاریخچه زمانی یک درجه آزاد در برنامه Nonlin

در تحلیل دینامیکی غیر‌خطی، تغییرشکل و نیروهای داخلی و به طور کلی پاسخ سازه با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مصالح و رفتار غیر خطي هندسی سازه تحت شتابنگاشتی مشخص محاسبه می‌شود. در این روش فرض بر آن است که ماتریس سختی و میرایی از یک گام به گام بعدی می‌تواند تغییر کند. اما فواصل هرگام زمانی ثابت است و پاسخ مدل تحت شتاب زلزله به روش‌های عددی و برای هرگام زمانی محاسبه می‌شود.

برنامه Nonlin یک نرم‌افزار برای آموزش و درک مفاهیم دینامیک سازه‌ها است. با استفاده از این نرم‌افزار ساده می‌توانید مفاهیم مربوط به تحلیل ارتعاش آزاد، پاسخ سیستم یک درجه آزاد به تحریک هارمونیک و تناوبی، پاسخ سیستم خطی در برابر زلزله برای یک سیستم یکدرجه آزاد را شبیه سازی نمایید. این برنامه بیشتر جنبه آموزشی دارد. برای دیدن ویدئوی نمونه آماده شده جهت بررسی روند کلی برای انجام یک تحلیل دینامیکی خطی تاریخچه زمانی یک درجه آزاد در برنامه Nonlin اینجا کلیک کنید.

برای دانلود فایل PDF معرفی برنامه اینجا کلیک کنید.

NONLIN is a computer program that has been specifically designed to enhance learning in graduate university classes and continuing education seminars that cover subjects related to structural dynamics and earthquake engineering. The program is highly interactive, graphically intensive, and user friendly