مرکز سختی طبقه، نقطه‌ای است که مستقل از بارهای وارده به سازه بوده و به آرایش و نوع سیستم های لرزه بر طبقه بستگی دارد. این نقطه محل تجمع نیروهای مقاوم می باشد. سختی یک طبقه در واقع نیروی لازم برای ایجاد یک تغییرمکان واحد در طبقه است. دیوارهایی که افقی ترسیم شده اند مشارکتی در Xr و دیوارهایی که قائم ترسیم شده اند، مشارکتی در Yr ندارند. در اینجا Xr و Yr مختصات مرکز سختی در طبقه هستند. البته این به شرطی است که شما از رفتار خارج از صفحه دیوارها صرف نظر کرده باشد. بنابراین انتقال افقی دیوارهای موازی با محور x اثری بر روی Xr ندارد. هر چه بازوی دیوارهای نسبت به مرکز جرم طبقه بیشتر باشد، اثر پیچش کمتر شده و رفتار بهتر می شود. فاصله دیوارهای افقی از مرکز خمش پلان (مثلا در اینجا وسط پلان) مطرح نیست و آن اثری ندارد. فاصله مصالح از یکدیگر است که باعث بازوی پیچشی می شود.

با فرض صلبیت سقف، نیروی زلزله در هر طبقه در نقطه ای به نام مرکز جرم طبقه وارد می شود. در تحلیل های کامپیوتری معمولاً کل نیروی جانبی طبقه در این نقطه به صورت متمرکز اعمال شده و هر یک از اعضای مقاوم جانبی با توجه به سختی خود، سهمی از این نیرو را تحمل می کنند.

همچنین یک از معیارهای بحث شده در فوق برای کنترل نامنظمی سازه، فاصله بین مرکز جرم و سختی طبقه است. مرکز جرم در واقع همان مرکز ثقل جرم های موجود در هر یک از طبقات است. در صورتی توزیع نیروهای ثقلی در طبقات یکنواخت باشد، مرکز جرم بر مرکز هندسی طبقه منطبق است در غیر اینصورت برای محاسبه مرکز جرم، سطح به سطوحی کوچک تقسیم شده و با لنگرگیری حول محورهای x و y (با در نظر داشتن وزن دیوارها و ستون ها)، محل برآیند نیروها که همان مرکز جرم است.