مرکز جرم سازه در واقع مرکز ثقل طبقات بوده که دارای یک مختصات است. روش بدست آوردن مرکز جرم نیز به مانند روش تعیین مرکز سطح در استاتیک است.

فلسفه وجودی اعمال خروج از مرکزیت تصادفی در دو چیز است:

1- به درستی نمی‌توانیم در مدلسازی محل دقیق مرکز جرم طبقات را تعیین نماییم. یکی از علل این مورد معادل سازی بار پارتیشن‌ها بوده که در محل دقیق خود اعمال نمی‌شوند. همچنین در عمل ممکن است جای پارتیشن‌ها عوض شده و در نتیجه مکان مرکز جرم طبقه هم تغییر خواهد کرد.

2- به سبب آسیب دیدن برخی از اجزای سازه ممکن است مکان مرکز سختی تغییر کرده و در عمل سازه دچار لنگر پیچشی بیشتری شود.

برای این موارد طراح بایستی نیروی زلزله را با خروج از مرکزیتی به میزان حداقل برابر 5% بعد پلان در آن جهت اعمال نماید و این نیروهای با خروج از مرکزیت بایستی برای تمام مقاصد طراحی از جمله تعیین مقاومت‌های مورد نیاز و کنترل جابجایی طبقات مورد استفاده قرار گیرند.

محاسبه مرکز جرم در در برنامه SAP2000:

در برنامه SAP اتوماتيک محاسبه نميشود و داخل اکسل بايد خودتان محاسبه کنيد. براي اين کار بعد از تحليل از مسير Display > Show Tables اقدام نماييد. گزينه هاي زير را به اکسل اکسپورت کنيد:

Model Definition > Connectivity Data > Joint Coordinates > Table: Joint Coordinates

Analysis Results > Joint Output > Joint Masses > Table: Assembled Joint Masses

از رابطه معروف جمع حاصلضرب x هر نقطه در جرم آن نقطه تقسيم بر مجموع جرم هاي نقاط مرکز جرم در SAP بدست مي آيد. در کلیپ زیر این مورد نشان داده شده است