دانلود فایل اکسل مربوط به تمام طیف‌های ویرایش چهارم استاندارد 2800

برای دانلود روی لینک زیر کلیک نمایید

پاسخ سازه‌ها در برابر زلزله، حاصل اندرکنش‌های پیچیده بین حرکت تصادفی زمین و تغییرات پیوسته مشخصات سیستم سازه‌ای تحت حرکات زمین‌ می‌باشد. بنابراین برای درک رفتار سازه در حین زلزله و یک طراحی درست بایستی حرکت القایی از زمین و همچنین مشخصات سیستم به درستی درک شود.

در حین وقوع زلزله، شتاب زلزله توسط دستگا‌ه‌های شتابنگاشت موجود در نواحی اطراف مرکز زلزله، ثبت می‌شود. در حین زلزله سه مولفه انتقالی آن به ثبت می‌رسد که دو مولفه افقی و یک مولفه قائم می‌باشد. با استفاده از هر یک از این مولفه‌ها، می‌توان طیف آن را ترسیم نمود. طیف پاسخ، نموداری از حداکثر پاسخ‌های (شتاب، سرعت و یا جابجایی) یک سری سیستم یک درجه آزادی با دوره‌های تناوب مختلف، و میرایی مشخص در برابر یک رکورد زلزله می‌باشد. در واقع یک رکورد موجود به یک سیستم یک درجه آزادی زده شده و مقدار حداکثر پاسخ سیستم محاسبه می‌شود. دوباره با ثابت نگه داشتن مقدار میرایی و تغییر دوره تناوب سیستم، این آزمایش تکرار می‌شود تا طیفی از حداکثر پاسخ‌ها بدست آید. از بهم پیوستن این نقاط، نمودار طیف پاسخ حاصل می‌شود. برای استفاده در طراحی لرزه‌ای اغلب سازه‌ها، داشتن حداکثر پاسخ، پارامتر مطلوبی است. این عمل را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری انجام داد. برای بدست آوردن طیف پاسخ ارتجاعی، معمولاً از انتگرال دیوهامل استفاده می‌شود. انتگرال دیوهامل روش عمومی برای محاسبه پاسخ سیستم یک درجه آزادی خطی به نیروی دینامیکی دلخواه است. با توجه به اینکه این روش بر اساس استفاده از اصل جمع آثار قوا حاصل شده است، کاربرد آن محدود به سیستم‌های خطی است. بنابراین از این روش نمی‌توان برای سیستم‌های سازه‌ای که تحت تغییرشکل‌های بزرگتر از حد ارتجاعی قرار می‌گیرند استفاده نمود.