ضریب ارتجاعی بتن چقدر است؟

ضریب ارتجاعی به صورت شیب خط ممان بر منحنی تنش کرنش که از مبدا به نقطه‌ای متناظر با تنش 0.45fc وصل شده باشد، گفته می‌شود.

مقاومت مشخصه فشاری بتن و حداقل و حداکثر آن طبق ACI318-19 و مبحث نهم

مقاومت مشخصه فشاری بتن چیست و حداقل و حداکثر آن طبق ACI318-19 و مبحث نهم جدید چقدر است؟

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian