در نرم‌افزار SAP2000 می‌توان شماره هر المان (مثل گره‌ها و المان‌ها قابی) را به دلخواه تغییر داد. این روند می‌تواند بصورت خودکار توسط برنامه نیز صورت گیرد. توجه داشته باشید هر المان در مدل بایستی دارای نام یکتایی باشد تا امکان تشکیل ماتریس سختی برای قاب امکان‌پذیر باشد. با استفاده از مسیر Edit menu > Change Labels امکان دسترسی به کادر مشخصات نام المان‌ها فراهم است. البته طراح نیاز نیست چندان نگران نامگذاری المان‌ها باشد، چون این کار در هنگام مدلسازی توسط برنامه بطور خودکار انجام می‌شود. لیکن این نامگذاری ممکن است توسط طراح نیاز باشد که تغییر یابد. این تغییر به منظورهای مختلفی ممکن است صورت گیرد. یکی از دلایلی که نیاز به تغییر نامگذاری است، کاهش زمان تحلیل می‌باشد. بدین معنی که با مدلسازی و پاک کردن المان‌ها، شماره المان‌ها افزایش یافته و این افزایش شماره آنها در مدل‌های بزرگ ممکن است مقداری زمان تحلیل را افزایش دهد. در پنجره Interactive Name Change و در بخش Auto Relabel Controls آن امکان ایجاد کنترل‌های مطلوبی برای نامگذاری خودکار فراهم است.

در بخش Prefix می‌توانید به دلخواه یک کارکتر را برای شروع نامگذاری وارد نمایید. مثلا با وارد نمودن کارکتر A، نامگذاری بصورت A1، A2، A3 و … صورت می‌گیرد.

در بخش Next Number می‌توانید عددی که باید نامگذاری از آن شروع شود را وارد نمایید. مثلا اگر عدد 10 را وارد نمایید نامگذاری از 10 شروع می‌شود.

در بخش Increment افزایش اعداد نامگذاری شده را مشخص می‌نمایید. مثلا اگر در آن عدد 2 را وارد نمایید و شروع از 1 باشد، نامگذاری بصورت 1، 3، 5، 7 و … می‌شود.

در بخش First Relabel Order جهت توالی برای نامگذاری را انتخاب نمایید. مثلا اگر جهت Z انتخاب شده باشد، شروع نامگذاری در امتداد محور Z خواهد بود.

در بخش Second Relabel Order، جهت دوم برای توالی نامگذاری انتخاب شود. بصورت پیش فرض نامگذاری ابتدا در امتداد X سپس در جهت Y و در نهایت در جهت Z خواهد بود.

در بخش Minimum Number Digits تعداد رقوم برای نامگذاری انتخاب می‌شود. به عنوان مثال اگر 3 انتخاب شود، نامگذاری بصورت 001، 002، 003 و … خواهد بود.

جزئیات بیشتر در آموزش تصویری زیر نشان داده شده است.