در نرم‌افزار ETABS تمام اجزای مدل توسط یک سیستم مختصات کارتزین (مستطیلی) واحد بصورت سه بعدی بیان می‌شود. محورهای مختصات اصلی بصورت عمود بر هم با X، Y و Z بیان شده و از قانون دست راست پیروی می‌کنند. جهت مثبت محور +Z همیشه به سمت بالا بوده و بصورت پیش‌فرض نیروهای ثقلی در جهت –Z اثر می‌کنند. هر گره توسط محورهای محلی 1، 2 و 3 نشان داده می‌شود. طبق پیش فرض، محور محلی 1 در امتداد محور X، محور محلی 2 در امتداد محور Y و محور محلی 3 در امتداد محور Z قرار دارد. در هنگام ترسیم المان‌های خطی، برنامه بصورت خودکار محورهای محلی 1، 2 و 3 را به المان‌های خطی اختصاص می‌دهد. محور محلی 1 همیشه در امتداد المان و در مرکز سطح آن، از گره i به سمت گره j اشاره دارد. هر دو سیستم محور محلی 1، 2 و 3 و همچنین محور مختصات سراسری راستگرد هستند. جهت پیش‌فرض امتداد محورهای محلی 2 و 3 در اعضای قابی، با توجه به نسبت بین محور محلی 1 و محور سراسری Z تعیین می‌شود. صفحه بین محور محلی 1-2 همیشه قائم (در امتداد محور سراسری Z) در نظر گرفته می‌شود. جهت محور محلی 2 همیشه به بالا (+Z) است مگر آنکه المان ترسیم شده قائم و شاقولی باشد (مثل ستون) که در این حالت امتداد محور محلی 2 در جهت محور سراسری +X خواهد بود. محور محلی 3 بصورت افقی و در صفحه X-Y قرار دارد. یک المان در وقتی قائم در نظر گرفته می‌شود که سینوس زاویه بین محور محلی 1 و امتداد محور سراسری Z کمتر از 0.001 باشد.

در هنگام مدلسازی المان‌های خطی، اولین کلیک گره i و دومین کلیک گره j را مشخص می‌کند. بنابراین در صورتی که توالی کلیک کردن‌ها برای ترسیم المان‌های خطی فرق داشته باشد (مثلا جهت یکی از چپ به راست و دیگری از راست به چپ باشد)، جهت محورهای محلی المان‌ها نیز با هم متفاوت خواهد بود بنابراین بهتر است جهت ترسیم المان‌ها از بالا به پایین یا از چپ به راست باشد تا گره i هر یک از المان‌ها در پایین یا سمت چپ هر یک از آنها قرار گیرد.