ویدئوی آموزشی نحوه بدست آوردن پاسخ هر مود از تحلیل طیفی برای کنترل جابجایی مطلق و نسبی

طبق راهنمای ASCE7-10 برای کنترل جابجایی حاصل از تحلیل طیفی، بایستی مقدار جابجایی حاصل از هر مود ارتعاشی محاسبه شده و در نهایت مقادیر حاصل از آنها با یکدیگر ترکیب آماری (SRSS یا CQC) شوند.

برای این منظور بایستی در برنامه ETABS ابتدا از مسیر Display > Show Tables > Analysis > Results > Modal Results > Response Spectrum Modal Information مقدار ضریب مقیاس هر مود را از ستون Amplitude خوانده شده و سپس از مسیر Define > Load Combinations > Add New Combo به تعداد مودهای ارتعاشی سازه، ترکیب بار ایجاد می‌شود. در این مسیر و از زیر بخش Load Name حالت Mode را انتخاب نموده و مقدار ضریب مقیاس را مطابق ضریب مقیاس هر مود که قبلا خوانده شد وارد می‌نماییم. حال از زیر بخش Display > Show Tables > Tables> Analysis > Results> Displacements> Joint Displacements جابجایی نقطه مورد نظر را تحت هر یک از ترکیب بارهای ساخته شده خواند و با هم ترکیب آماری می‌کنیم. توجه شود که مقدار جابجایی که برنامه تحت حالت‌های بار دینامیکی گزارش می‌دهد نیز از همین روش بدست آمده است و با آن مقدار یکی است. نحوه بدست آوردن پاسخ هر یک مودها در کلیپ زیر نشان داده شده است.

توجه:

1- بعد از بدست آوردن هر پاسخی از سازه که از ترکیب آماری حاصل شده، نباید عملیات ریاضی جدیدی بر روی آن انجام داد. به عبارتی استفاده از SRSS نتایج، بایستی آخرین گام باشد. به عبارتی نباید از تفریق جابجایی‌های مطلق طبقات حاصل از تحلیل طیفی و تقسیم آن بر ارتفاع طبقه مقدار دریف محاسبه شود بلکه بایستی مقدار دریف هر یک از مودها را محاسبه و بین دریف حاصل از همه مودها SRSS گرفته شود.

2- برای کنترل دریفت نسبی طبقات می‌توان از گزینه Joint Drift در برنامه استفاده نمود. برنامه ابتدا دریف هر یک از مودها را حساب نموده و بین آنها SRSS می‌گیرد.

در فیلم آموزشی تهیه شده، نحوه بدست آوردن پاسخ هر مود از تحلیل طیفی برای کنترل جابجایی مطلق و نسبی نشان داده شده است. برای تهیه این آموزش بر روی افزودن به سبد کالا کلیک کنید.

تومان3,000