نحوه لحاظ نمودن اثرات مرتبه دوم تحلیل در برنامه SAP2000

در برنامه SAP2000 دو روش کلی برای لحاظ نمودن اثرات مرتبه دوم وجود دارد:

اول: برای هر یک از ترکیب بارها (load combination)، یک حالت تحلیل غیرخطی شامل اثرات P-Delta غیرخطی هندسی (P-Delta geometric-nonlinearity) ایجاد نمایید.

دوم: برای هر یک از بارهای ثقلی (مثل بارهای مرده، زنده و…) یک حالت تحلیل اولیه P-Delta شامل اثرات P-Delta غیرخطی هندسی (P-Delta geometric-nonlinearity) ایجاد نمایید، سپس با استفاده از سختی اصلاح شده در این حالت تحلیل، در حالات دیگر استفاده نمایید.

برای استفاده از روش اول، از مسیر Define menu > Load Cases اقدام به ایجاد یک حالت بار استاتیکی غیرخطی نمایید. برای این منظور بعد از ایجاد یک حالت بار با استفاده از Add New Load Case از بخش Load Case Type گزینه Static و در نهایت حالت Nonlinear را در نظر گرفته و گزینه P-Delta را تیک بزنید. در بخش Load Applied بارهای ثقلی و جانبی موثر در تحلیل را با ضرایب مناسب اضافه نمایید.

? برای استفاده از روش دوم، از مسیر Define menu > Load Cases اقدام به ایجاد یک حالت بار استاتیکی غیرخطی نمایید. برای این منظور بعد از ایجاد یک حالت بار با استفاده از Add New Load Case از بخش Load Case Type گزینه Static و در نهایت حالت Nonlinear را در نظر گرفته و گزینه P-Delta را تیک بزنید. در بخش Load Applied بارهای ثقلی موثر در تحلیل را با ضرایب مناسب اضافه نمایید. نام این حالت بار را مثلا می‌توانید PDelta قرار دهید. حال باز از مسیر Define menu > Load Cases اقدام نمایید ویک حالت بار خطی ایجاد کنید. در بخش Load Applied بارهای ثقلی و جانبی موثر در تحلیل را با ضرایب مناسب اضافه و در بخش Initial Conditions گزینه Continue from State at End of Nonlinear Case را انتخاب و حالت بار PDelta را انتخاب نمایید.

برای استفاده در روش تحلیل دینامیکی مودال، استفاده از روش دوم مناسب‌تر است. در این آموزش کوتاه، این مورد نشان داده شده است.

تومان3,000