تعیین بارهای مرده و زنده به عنوان شرایط اولیه بارگذاری جانبی در یک تحلیل غیرخطی با استفاده از برنامه SAP2000

با توجه به اینکه اثر جمع آثار قوا در تحلیل غیرخطی وجود ندارد، بایستی بارهای ثقلی قبل از بارهای جانبی اعمال شوند و تحلیل غیرخطی ناشی از بارهای زلزله پس از بارهای ثقلی صورت گیرد. در کلیپ زیر نحوه اعمال آن نشان داده شده است. بایستی در برنامه و در پنجره Load Case Data و بخش Nonlinear Static مقدار Initial Conditions را در حالت Continue from State at End of Nonlinear Case  قرار داده و ترکیب بار غیرخطی که قبلا ایجاد نموده ایم را به عنوان تحلیل ماقبل در نظر بگیریم. در این فیلم آموزشی،  این مورد نشان داده شده است.

تومان3,000