کنترل جابجایی طبقات یا همان Drift یکی از اساسی‌ترین بخش‌های طراحی یک سازه است. برای کنترل دریف، نیازی به اعمال ضریب نامعینی Rho نیست (بند 3-3-2-3ب استاندارد 2800) ولیکن برای تعیین دریفت در نظر گرفتن P-Delta ضروری است (بند 3-5-2 استاندارد 2800). طراح می‌تواند (اجباری نیست) برای کنترل جابجایی به جای استفاده از دوره تناوب تجربی، از دوره تناوب تحلیلی استفاده نماید (بند 3-5-3 استاندارد 2800) و در این حالت (به غیر از ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد) نیازی به محدودیت گفته شده در تبصره بند 3-3-3-1 نیست. معمولا دوره تناوب تحلیلی از دوره تناوب تجربی بیشتر می‌شود و این می‌تواند باعث کاهش برش پایه سازه شود. در بسیاری از موارد (معمولاً سازه‌های بلندتر از 5 طبقه) طراح می‌تواند راحت‌تر از جابجایی طبقات جواب بگیرد. در فایل کنترل دریفت فقط بایستی جابجایی سازه کنترل شود و طراحی اعضا بایستی در فایل اصلی انجام شود. توجه شود که مقاطع بکار رفته در هر دو فایل دقیقا باید یکسان باشند. یعنی اگر در فایل اصلی مقطعی تغییر داده شد، در فایل دریفت هم این تغییرات اعمال شود و تنها ضریب زلزله این دو فایل با هم تفاوت دارد. جابجایی نسبی مجاز در هر طبقه در بند 3-5-2 استاندارد 2800 گفته شده است. در ساختمان‌های تا 5 طبقه برابر 0.025h و برای سایر ساختمان‌ها 0.02h است. بطور کلی می‌توان کنترل دریفت را بصورت زیر خلاصه نمود:

الف) برای سازه‌های تا 5 طبقه:

Cd*Delta<0.025h

(Delta/h)<(0.025/Cd)

الف) برای سایر سازه‌ها:

Cd*Delta<0.02h

(Delta/h)<(0.02/Cd)

همچنین طبق ضوابط ASCE7-10 برای کنترل جابجایی نسبی بین طبقات داریم:

2.8.6 Story Drift Determination

The design story drift (Δ) shall be computed as the difference of the deflections at the centers of mass at the top and bottom of the story under consideration. See Fig. 12.8-2. Where centers of mass do not align vertically, it is permitted to compute the deflection at the bottom of the story based on the vertical projection of the center of mass at the top of the story. Where allowable stress design is used, Δ shall be computed using the strength level seismic forces specified in Section 12.8 without reduction for allowable stress design.

در این آموزش کوتاه، به بررسی نحوه تعیین جابجایی نسبی طبقه در برنامه SAP2000 پرداخته شده است.