نکاتی در ارتباط با سیستم قاب دوگانه

موارد زیر به نقل از SEAOC می باشد و بیان کننده نظرات نویسنده این متن نیست

در این سیستم، قاب خمشی به عنوان پشتیبان برای دیوار برشی یا مهاربند (as backup to a shear wall or braced frame system) بکار برده می‌شود. در این سیستم قاب خمشی باید قادر به تحمل 25% بار جانبی باشد. این مقدار 25% براساس قضاوت مهندسی داده شده است.

The 25% value was and still is “judgmentally selected” (BSSC 2001, section 5.2.2.1).

برای طراحی قاب خمشی، از حداکثر نیروهای ایجاد شده ناشی از دو تحلیل جداگانه استفاده می‌شود. در تحلیل اول کل سیستم شامل قاب خمشی + دیوار برشی یا مهاربند برای کل نیروی جانبی و بارهای ثقلی طراحی شوند. در تحلیل دوم، تنها قاب خمشی بدون حضور دیوار برشی یا مهاربند با حضور بارهای ثقلی و 25% بارهای جانبی تحلیل و طراحی شوند.

 Moment frame design. The design of the secondary moment frame requires using an envelope of the maximum forces from two separate analysis – first, an analysis of the combined primary and secondary system using the full design seismic force to determine forces in all primary and secondary elements, and second, an analysis of the moment frame and gravity system, but without the elements of the primary system, using both gravity loads and seismic forces meeting the 25% design requirement (SEAOC 2019)

در تحلیل قاب خمشی برای 25% بارهای زلزله، نیازی به کنترل دریفت طبقات نیست حتی اگر میزان دریفت در آنها از دریفت سازه دوگانه بیشتر شده باشد.

The requirement to “resist” 25% of the design forces or design base shear may be thought of as a minimum strength requirement. Moment frame drifts under the 25% forces condition need not be checked even if they exceed the drifts of the dual system under the 100% load condition. (SEAOC 2019)

برای حالت تحلیل قاب خمشی به تنهایی، نیازی به تعیین ضریب نامعینی نیست. همچنین ستون‌های قاب خمشی به عنوان المان مرزی دیوارهای برشی هستند، بایستی برای اثر واژگونی دیوار طراحی شوند.

In addition, if moment frame columns are used as shear wall boundary elements, they must be designed for the required overturning actions in the wall. (SEAOC 2019)

در صورت استفاده از تحلیل دینامیکی برای قاب دوگانه، در طراحی حالت تحلیل 25% نیازی به تحلیل دینامیکی اضافی نیست و میتوان 25% بارهای زلزله استاتیکی را برای این مورد اعمال نمود. در این حالت، مقدار ضریب k برای توزیع نیرو، براساس حالت دوگانه تعیین شود.