نحوه استخراج نیروهای طراحی اتصالات مهاربندهای همگرا

در طراحی مهاربندهای همگرای معمولی، طبق ضوابط بند 10-3-10-3 مبحث دهم، مقاومت مورد نیاز اتصال نباید از یکی از دو مقدار زیر کمتر باشد:

الف) مقاومت کششی مورد نیاز مهاربند برابر RyFyAg.

ب) بیشترین نیروی محوری حاصل از ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته در مهاربندی‌ها.

از متن فوق مشخص است که کمترین این دو مقدار را می‌توان ملاک قرار داد. متن AISC360-10 نیز به این صورت است:

6a. Diagonal Brace Connections

The required strength of diagonal brace connections is the load effect based upon the amplified seismic load.

Exception: The required strength of the brace connection need not exceed the following:

(1) In tension, the expected yield strength of the brace multiplied by 1.0 (LRFD) or divided by 1.5 (ASD), as appropriate. The expected yield strength shall be determined as RyFyAg.

(2) In compression, the expected brace strength in compression multiplied by 1.0 (LRFD) or divided by 1.5 (ASD), as appropriate. The expected brace strength in compression is permitted to be taken as the lesser of RyFyAg and 1.14FcreAg where Fcre is determined from Specification Chapter E using the equations for Fcr except that the expected yield stress RyFy is used in lieu of Fy. The brace length used for the determination of Fcre shall not exceed the distance from brace end to brace end.

انتقال نيروهاي مهاربند به مقطع آن دسته از اعضاي متصل شونده در گره اتصال كه بايد اين نيرو را تحمل كنند و سپس انتقال دهند، بايد از مسيري با مقاومت و سختي كافي انجام پذيرد. برای اتصال میانی مهاربند تمامی کنترل‌های مربوط به اتصالات را باید انجام دهید. مقطع این بخش از اتصال باید قادر به انتقال ظرفیت هر یک از دو بخش مهاربند باشد. کنترل‌های دیگر از جمله کنترل برش قالبی نیز برای ورق میانی مهم است.

برای دیدن فیلم آموزشی نحوه استخراج نیروهای طراحی اتصالات مهاربندهای همگرا، اینجا کلیک کنید.